Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020

Zarząd COIG SA informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3) Wybór Komisji skrutacyjnej
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5) Przyjęcie porządku obrad
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019
9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2019
13) Zmiana Statutu
14) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
15) Zamknięcie obrad
W załączeniu treść ogłoszenia.