Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 2021

Zarząd COIG S. A. informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2021 r., na godz. 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Wybór Komisji skrutacyjnej.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2020.
13) Zamknięcie obrad.
W załączeniu treść ogłoszenia.