news
Wezwania do złożenia dokumentów akcji COIG S.A.
07.09.2020

Zarząd COIG S. A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-15.00. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.