KLM

KOMPLEKS LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ

Kompleks Logistyki Materiałowej stanowi ogniwo wsparcia dla zarządzania łańcuchem logistycznym przedsiębiorstwa. Wspiera przepływ materiałów i produktów, a także odpowiadających im informacji. Rozwiązanie umożliwia przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych do obsługi procesów zachodzących w obszarze gospodarki magazynowej.

Repozytorium

Repozytorium to zbiór słowników i kartotek zawierających dane niezbędne do standaryzacji i funkcjonowania łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie oraz całego kompleksu Logistyki Materiałowej.

Planowanie Zakupów

Ten komponent realizuje zadania związane z planowaniem zakupów w procesie gospodarki zaopatrzeniowej. Umożliwia także planowanie zużycia (wraz z określeniem jego limitów) i zapotrzebowania na poziomie zarówno grup materiałowych, oddziałów, jak i całego przedsiębiorstwa.

Zaopatrzenie

Moduł ten odpowiada za obsługę zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów oraz aukcji elektronicznych (w tym aukcji w trybie UZP). Optymalizuje także proces tworzenia umów, zapotrzebowań i zamówień.

Obrót Magazynowy

Obszar ten wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie - w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami.

Analiza i Kontrola

Definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej możliwe jest dzięki tej funkcjonalności systemu.

Ewidencja Odzysku, Regeneracji i Wtórnego Zużycia Materiałów

Moduł obejmuje obsługę procesów gromadzenia, sortowania, demontażu i odzysku materiałów oraz składowania, usuwania, recyrkulacji i likwidacji odpadów. Mogą one pochodzić zarówno z systemów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, jak i serwisu przedsiębiorstwa.

System Elektronicznej Ewidencji Środków Strzałowych

Aplikacja jest komplementarnym rozwiązaniem systemu SZYK2, stanowi jego uzupełnienie w zakresie funkcji dedykowanych dla nadzoru nad obrotem środkami wybuchowymi (zgodnie z obecnie obowiązującym prawem). Moduł może być stosowany jako niezależne oprogramowanie, które realizujące proces obrotu środkami wybuchowymi, a co za tym idzie wymianę danych z systemem klasy ERP w zakresie rozliczeń księgowych procesu obrotu środkami wybuchowymi - co zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.11.2009 r. w sprawie jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. z 10.11.2009 r. Nr 189, poz. 1470) oraz Dyrektywą Unijną 2008/43/WE).

Odzież Robocza i Gospodarka Narzędziami

Moduł jest zestawem aplikacji, grupującym opcjonalne funkcjonalności systemu, które zwyczajowo przypisywane są obszarowi logistyki wejścia.