SZYK 2

Finanse

/Produkcyjno-techniczny

Przeznaczone są do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy w ramach UE.


Funkcjonalności aplikacji wchodzących w skład

1/8

Aktywa Trwałe i Finansowe

Aplikacja jest narzędziem do ewidencji wszystkich składników aktywów oraz rozliczania zjawisk powstałych w czasie ich użytkowania.

Skutki księgowe zjawisk, zarejestrowanych w księdze inwentarzowej aktywów, w sposób automatyczny są zapisywane w Księdze Głównej.

Warstwa ewidencyjna skupia się na prezentacji w/w procesów w następujących grupach raportów:

 • ewidencyjne(księgi inwentarzowe),
 • planistyczne(plany zakupów, likwidacji, amortyzacji),
 • predefiniowane przez użytkownika, przedstawiające strukturę aktywów i ich sposób użytkowania.

2/8

Sprzedaż i Zakup

Aplikacja obsługuje dokumenty związane z zakupem oraz sprzedażą w jednostkach gospodarczych.

Obejmuje:

 • możliwość wstępnej rejestracji dokumentu, w tym przejęcie informacji o fakturach elektronicznych,
 • integracje z systemami OCR,
 • obsługę dokumentów sprzedaży i zakupu,
 • pełną obsługę zagadnień związanych z prowadzeniem rejestrów VAT w tym generowanie i przesyłanie plików JPK,
 • import dokumentów sprzedaży z innych źródeł,
 • publikację faktur elektronicznych do różnych kanałów dystrybucji
 • obsługę zbudowanego obiegu dokumentów pozwalającego na przeprowadzenie kontroli merytorycznej,
 • definiowanie ścieżek kontroli merytorycznej.

3/8

Rozrachunki

Aplikacja przeznaczona jest do śledzenia stanów rozrachunków bieżących i przeterminowanych w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozrachunki są narzędziem przeznaczonym do obsługi:

 • analiz finansowych,
 • rozliczeń w formie bezgotówkowej,
 • integracji z bankowością elektroniczną,
 • windykacji należności,
 • not odsetkowych, wezwań do zapłaty, monitów oraz potwierdzeń sald kontrahenta,
 • struktur przeterminowania rozrachunków
 • kalendarzy wpływów i wydatków,
 • automatycznego sporządzania raportów kasowych na podstawie dokumentów kasowych.

Dodatkowo aplikacja Rozrachunki zawiera:

 • rejestr zaliczek,
 • rejestry dedykowane umożliwiające ewidencję i obsługę zjawisk na pograniczu działów prawnych i finansowych np. rejestr wyroków sądowych, rejestr trzeciodłużników.

4/8

Księga Główna

Aplikacja jest narzędziem do prowadzenia ksiąg rachunkowych
w podstawowym zakresie, w obszarach rachunkowości finansowej i zarządczej.

Obejmuje:

 • definiowanie pojęć składających się na politykę rachunkowości,
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
 • tworzenie dowodów księgowych i tworzenie na ich podstawie zapisów
  w księgach rachunkowych,
 • przeksięgowania i storna,
 • obsługę 13 księgowań
 • prezentacja zawartości ksiąg rachunkowych (dziennik, karty kontowe, zestawienie obrotów i sald, specyfikacje),
 • generator sprawozdań (w tym : sprawozdania wymagane „Ustawą rachunkowości” : bilans i rachunek zysków i strat)..

5/8

Koszty

Aplikacja pozwala na bieżące rozliczanie zjawisk kosztowych, w układzie rodzajowym i funkcjonalnych według określonych osi kosztowych – miejsc powstawania kosztów.

Rozliczenia oparte są o scenariusze, procedury i rozdzielniki . Procedury pozwalają na określenie wielkości do rozliczenia, algorytmu rozliczenia oraz sposobu zaksięgowania rozliczonego kosztu.

Uzupełnieniem podstawowych rozliczeń są:

 • rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • rozliczanie produkcji w toku.

Aplikacja dopuszcza możliwość wielowariantowego rozliczania kosztów, przy założeniu wskazania tylko jednego wariantu dla celów rachunkowości.


6/8

Leasing

Funkcjonalność aplikacji związana jest z wyliczaniem i ewidencją środków trwałych w rozumieniu MSSF16. Dla składników leasingowych i jego podstawowych informacji, takich jak data rozpoczęcia i zakończenia leasingu, stopa dyskontowa, następuje wyliczenie wartości prawa użytkowania składnika aktywów, wartości zobowiązania, stawki amortyzacyjnej i wartości odpisu amortyzacyjnego.

W ramach funkcjonalności dostępne są dwa harmonogramy:

 • Pełny harmonogram rozliczenia – zawierający informacje o stanie zobowiązania leasingowego, opłatach leasingowych oraz o fakturach i dokonanych zapłatach w podziale na poszczególne okresy leasingu
 • Harmonogram płatności – zawierający informacje o opłatach leasingowych oraz dokonanych zapłatach z tego tytułu
  w podziale na poszczególne okresy leasingu.

7/8

Ceny transferowe

Aplikacja jest narzędziem usprawniającym tworzenie dokumentacji cen transferowych na podstawie określonych szablonów, pozwala na automatyczne uzupełnianie informacji wymaganych na potrzeby dokumentacji.


8/8

Ustawienia i kartoteki

Aplikacja pozwala na globalną obsługę kartotek i słowników wykorzystywanych w systemie SZYK2:

 • kartoteka kontrahentów,
 • kartoteka osi kosztowych,
 • struktura organizacyjna,
 • uprawnienia i role przypisywane Użytkownikom aplikacji,
 • słownik klasyfikacji dokumentów,
 • słownik jednostek miary,
 • kartoteka tabel kursów walut (zasilana automatycznie)

Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej