1951 2021

Historia COIG S.A

coig
Historia 70 lat COIG

1951 – 1960 Pionierskie lata

1951-1960

Początki COIG

Początki COIG sięgają roku 1947 i działającej wówczas w Katowicach Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego. W jej strukturach istniał wydział finansowy zajmujący się fakturowaniem, realizowanym wówczas ręcznie.
Ówczesny kierownik wydziału, Aleksander Małota, postanowił usprawnić prace wykorzystując ideę kart dziurkowanych i maszyn liczących opracowaną pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W tym celu wydobyto z podziemi kopalni Szombierki dwa tabulatory pochodzenia niemieckiego, które po remoncie zaczęto wykorzystywać na potrzeby fakturowania maszynowego.
Ponieważ efekty tak wykonywanej pracy były z roku na rok coraz lepsze, Ministerstwo Górnictwa postanowiło o wyodrębnieniu działu fakturowego i działu maszyn w nowe przedsiębiorstwo i powołało 1 stycznia 1951 Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglowego – CBR PW, które dało początek firmie działającej nieprzerwanie do dziś – obecnie pn. COIG S.A.
Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa został Aleksander Małota. W pierwszej dekadzie działalności rozbudowywano park maszynowy, wdrażając do użytku kilkadziesiąt zestawów maszyn licząco-analitycznych oraz rozszerzano zakres usług od początkowego fakturowania poprzez mechanizację rozliczeń obrotu materiałowego dla ponad 100 jednostek resortu, aż do pionierskiego wdrożenia mechanicznego obliczania i rozliczania zarobków w pierwszej kopalni.
Pod koniec dekady zainstalowano w CBR PW pierwszy elektroniczny kalkulator „Gamma 3”, zbudowany głównie na lampach elektronowych.

Historia 70 lat COIG

Wnętrze kalkulatora Gamma 3.

 • 01.01.1951

  Decyzja Ministerstwa Górnictwa o powołaniu do życia Centralnego Biura Rozliczeń Przemysłu Węglowego – zarządzenie nr 65 z 1 stycznia 1951r. Na początek biuro zostało wyposażone w 7 zestawów używanych maszyn licząco-analitycznych, przy pomocy których realizowano rozliczanie zbytu dla przedsiębiorstw przemysłu węglowego.

 • 11.1952

  Zakup i instalacja 10 zestawów maszyn licząco-analitycznych SAM produkcji radzieckiej.
  W skład zestawu wchodziło: perforator do dziurkowania kart, sprawdzarka do weryfikacji danych, sorter, kalkulator wraz z tabulatorem.

  Historia 70 lat COIG

  Pracownicy CBRPW w pracy w asyście maszyn SAM.

 • 1953

  Objęcie mechanizacją rozliczeń księgowość i sprawozdawczość obrotu materiałowego dla ponad 100 jednostek przemysłu węglowego i rozszerzenie bazy maszynowej przez przez CBR PW.

  Historia 70 lat COIG

  Praca na sorterach SAM.

  Historia 70 lat COIG

  Karty jako podstawowy nośnik informacji.


  Przejęcie z Głównego Urzędu Statystycznego trzech zestawów 10-licznikowych alfanumerycznych tabulatorów produkcji francuskiej firmy Bull typu BS.

  Historia 70 lat COIG

  Wnętrze tabulatora Francuskiej firmy BULL.

 • 1955

  Pierwsze mechaniczne obliczanie i rozliczanie zarobków pracowników byłej kopalni „Paweł”.

  Historia 70 lat COIG

  Pracownik podczas pracy na tabulatorze.

 • 1960

  Zastosowanie pierwszych urządzeń elektronicznych - kalkulator elektroniczny „Gamma 3” zbudowany na lampach elektronowych.

  Historia 70 lat COIG

  Zespół obsługujący kalkulator Gamma 3.

  Historia 70 lat COIG

  Wnętrze kalkulatora Gamma 3.

Materiały archiwalne z filmu "50 lat COIG"

Historia 70 lat COIG

1961 – 1970Zwiększenie skali i zakresu działania CBR PW. Pierwszy komputer

1961-1970

Pierwszy komputer w resorcie

W kolejnych latach CBR PW znacząco rozszerzyło działalność. Aż 160 przedsiębiorstw zostało objętych mechaniczną „materiałówką”, liczba kart dziurkowanych w rozliczeniach obrotu materiałowego sięgneła prawie 9 000 000 rocznie.
Obliczaniem zarobków objęto 32 000 pracowników z 8 kopalń, a w krótkim terminie zamierzano objąć obliczeniami 300 tysięcy pracowników sektora. Wraz z dalszą rozbudową parku maszyn analityczno-liczących, postanowiono zakupić pierwszą w resorcie górnictwa i energetyki maszynę cyfrową.
Uruchomiono i rozpoczęto wykorzystywanie do przetwarzania danych maszyny ICL 1904e brytyjskiej firmy ICL.
Współpraca z firmą ICL miała bardzo istotny wpływ na rozwój polskich maszyn cyfrowych Odra produkowanych w ELWRO Wrocław. Pod koniec lat 60 -tych rozpoczęto w ELWRO prace projektowe nad komputerem drugiej generacji ODRA 1304, którego programowym wzorem był właśnie komputer ICL 1904. Maszyny następnej generacji, ODRA 1305, były podstawowym wyposażeniem COIG w latach 1975-1990.

 • 1963

  Objęcie 160 przedsiębiorstw mechaniczną „materiałówką”, prawie 9 000 000 kart dziurkowanych rocznie.

  Historia 70 lat COIG

  Dziurkowanie kart (wprowadzanie informacji).

 • 1964

  Obliczanie zarobków 32 000 pracowników z 8 kopalń.

  Historia 70 lat COIG

  Praca na sprawdzarkach SAM, weryfikacja błędów.

 • 1969

  Instalacja pierwszego w resorcie górnictwa i energetyki komputera ICL-1904E.

  Historia 70 lat COIG

  Pracownicy CBR przy przewijaku taśmowym.

  
         Historia 70 lat COIG

  Uroczystość uruchomienia komputera ICL-1904E.

Historia 70 lat COIG

1971 – 1980Rozwój informatycznych systemów zarządzania oraz parku maszynowego

1970-1980

Opracowanie i wdrożenie pierwszych informatycznych systemów wspomagania zarządzania w polskim górnictwie.

Na początku lat 70-tych górnictwo węgla kamiennego było strategicznym i dynamicznie rozwijającym się sektorem centralnie sterowanej gospodarki, którego wielkość obrazuje kilka liczb:
pod koniec lat siedemdziesiątych w górnictwie pracowało prawie 400 000 ludzi, a wydobycie węgla w 70 kopalniach sięgało 200 mln ton.
Zarządzanie sektorem było nie lada wyzwaniem, a rząd miał ambicję by opracować i wdrożyć informatyczne systemy wspomagania zarządzania szeroko wykorzystując pojawiające się na świecie nowe technologie informatyczne.
Postanowiono utworzyć na bazie Centralnego Biura Rozliczeń PW ośrodek informatyki i poprzez kolejne przekształcenia, powiązane docelowo ze zmianą nazwy na „Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa”, zrealizowano ambitne plany zaprojektowania, wytworzenia i wdrożenia ogromnego na owe czasy systemu informatycznego wspomagania zarządzania górnictwem, budując odpowiednie zaplecze badawczo-rozwojowe a następnie stopniowo rozbudowując bazę obliczeniową dla celów przetwarzania danych.
W 1972r. przekształcono Centralne Biuro w Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa i Energetyki.
Do Ośrodka przeniesiono z Głównego Instytutu Górnictwa, liczną i silną grupę naukowców, przed którymi postawiono zadanie wypracowania koncepcji, zbudowania i wdrożenia innowacyjnego modelu informatyzacji zarzadzania branżą górnictwa węgla kamiennego.
Centralny Ośrodek uzyskał status ośrodka badawczo-rozwojowego (lata 1975-1982).
Realizował zadanie rządowe opracowując „Kompleksowy system przetwarzania informacji dla celów zarządzania kopalniami węgla kamiennego”.
Kolejne kompleksy dziedzinowe były wdrażane z powodzeniem w skali całego sektora, co doprowadziło do przetwarzania ogromnej ilości masowych danych ze wszystkich kopalń, zarówno w ośrodkach obliczeniowych COIG jak i ośrodkach podległych Zjednoczeniom Węglowym.

 • 14.06.1972

  Zarządzenie nr 26 Ministra Górnictwa i Energetyki – przekształcenie CBR PW w „Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa i Energetyki.

  Historia 70 lat COIG

  Nowy logotyp

 • 1973

  Drugi komputer ICL 1904S.

  Historia 70 lat COIG

  Komputer ICL 1904S

 • 01.01.1975

  Zmiana siedziby – oficjalne przeniesienie do budynku przy ul. Mikołowskiej 100. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19.12.1974r.
  Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa i Energetyki uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
  Dla realizacji działalności naukowo badawczej z dniem 1.1.1975, został przeniesiony do COIG działający dotąd w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Ośrodek Naukowo Badawczy do spraw Ekonomiki, Organizacji i Komputeryzacji Zarządzania w Górnictwie. Realizowane były rządowe zadania opracowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania dla sektora górniczego.

  Historia 70 lat COIG

  Nowa siedziba przy ul. Mikołowskiej 100.

 • 1975

  Zakup wielostanowiskowych rejestratorów danych typu RC-3600 produkcji firmy Regnecentrum (Dania).

  Historia 70 lat COIG

  Pracownicy przy wprowadzaniu danych na Hali maszyn Rejestratorów RC-3600.

 • 31.03.1976

  Wyłączenie energetyki ze struktur Ministerstwa Górnictwa i Energetyki i zmiana nazwy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego na Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa.

  Historia 70 lat COIG

  Zmiana logotypu

 • 1976

  Przyłączenie do COIG Resortowego Ośrodka Łączności. Resortowy Ośrodek Łączności obsługiwał główny węzeł telekomunikacyjny wydzielonej, specjalnej sieci „węglowej”, gwarantując połączenia skrośne wszystkich central telefonicznych jednostek resortu górnictwa, w tym ministerstwa górnictwa. Sieć węglowa gwarantowała niezawodną i bezproblemową łączność w ramach całego resortu i działała całkowicie niezależnie od sieci telefonii publicznej.

 • 1976-1980

  Zakup kolejnych komputerów - 4 komputerów ODRA-1305, komputer RIAD-32, zakup 2 wielostanowiskowych rejestratorów danych MERA-9150, rozwój systemów i bazy sprzętowej, wielostanowiskoych rejestratorów danych, nowych maszyn cyfrowych.

  COIG rozpoczął wdrażanie opracowanego przez siebie oprogramowania - „System elektronicznego rozliczania i analizy procesu produkcyjnego w kopalniach węgla kamiennego” pn. IOS oraz „Kompleksowy system przetwarzania informacji dla potrzeb zarządzania kopalniami węgla kamiennego” który obejmowały ewidencję i rozliczenia księgowe, ewidencję i rozliczenia: materiałów, obrotu magazynowego, obrotu węglem, środków trwałych, ewidencję załogi i rozliczenia wynagrodzeń pracowników.

  Historia 70 lat COIG

  Hala maszyn ODRA

Materiały archiwalne z filmu "50 lat COIG"

Historia 70 lat COIG

1981 – 1990Przedsiębiorstwo państwowe Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa

1980-1990

Wieloodziałowe przedsiębiorstwo państwowe Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa.

W 1982 roku po kolejnych przekształceniach utworzono przedsiębiorstwo państwowe Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa.
W jego ramach funkcjonował Ośrodek Badawczy Informatyki i Ekonomiki Górnictwa, którego głównym zadaniem było projektowanie i wytwarzanie systemów informatycznych wspomagających zarzadzanie. Pozostała część firmy, rozbudowana poprzez utworzenie oddziałów powstałych w wyniku przejęcia Ośrodków Informatyki funkcjonujących w ówczesnych Zrzeszeniach Węglowych oraz Zakładu Informatyki Budownictwa Węglowego, stanowiła sieć ośrodków obliczeniowych świadczących usługi obliczeniowe dla kopalń oraz zaplecza górnictwa węglowego i zajmujących się eksploatacją wdrażanych rozwiązań informatycznych. Tym sposobem zbudowana została firma zatrudniająca ponad 1600 pracowników świadcząca kompleksowe usługi outsourcingu IT dla całego sektora górniczego.
Postęp w rozwoju technologii sprzętowych i systemowych sprawił, że wykorzystywane w COIG komputery ODRA zostały wyposażone w półprzewodnikowe pamięci operacyjne które zastąpiły pamięci ferrytowe. Pamięci masowe taśmowe i dyskowe zostały zastąpione przez nowoczesne i zdecydowanie mniej awaryjne dyski zbliżone technologicznie do współczesnych dysków HDD. Rozwinięto systemy teletransmisji danych, a w kopalniach pojawiły się terminale zdalne umożliwiające interaktywną współpracę z systemami w ośrodkach obliczeniowych. Coraz częściej, dzięki wykorzystaniu komputerów PC oraz urządzeń typu PSPD-90 (Programowana Stacja Przetwarzania Danych), wprowadzanie masowych danych odbywało się na miejscu w kopalni.
W drugiej połowie lat 80-tych zakupiono maszyny ICL serii 2900 oraz pierwszą maszynę cyfrową serii ICL 3900. Ośrodki obliczeniowe COIG dysponowały potężną mocą obliczeniową, a przetwarzano w nich dane nie tylko z całego sektora górnictwa kamiennego, w tym przedsiębiorstw zaplecza, ale również kopalń węgla brunatnego.

 • 01.04.1982

  Minister Górnictwa nadał ponownie Centralnemu Ośrodkowi Informatyki Górnictwa - działającemu w latach 1975-1982 jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy - status przedsiębiorstwa państwowego.

 • 01.04.1984

  Przyłączenie do COIG ośrodków informatyki działających w ramach Zrzeszeń Węglowych i utworzenie przedsiębiorstwa wielozakładowego.

  Historia 70 lat COIG

  Lokalizacja oddziałów terenowych.

 • 1984

  Zakup i upowszechnienie w jednostkach organizacyjnych resortu górnictwa 170 sztuk mikrokomputerów PSPD-90 głównie do wprowadzania danych i wstępnego przetwarzania.

  Historia 70 lat COIG

  Komputery PSPD-90 w trakcie ich uruchamiania.

 • 27.11.1985

  Wręczenie sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Informatyki Górnictwa (z okazji 35 rocznicy powstania przedsiębiorstwa).

  Historia 70 lat COIG

  Dyrektor Marian Wcisło prezentuje sztandar.

 • 1986

  Przedsiębiorstwo zatrudniało 1600 pracowników, z czego 250 osób w pionie naukowo-badawczym. Zostaje opracowanych i wdrożonych 19 dużych systemów informatycznych w ramach jednolitego modelu zarządzania branżą.

  Historia 70 lat COIG

  Prezentacja oferty COIG na targach.

 • 1986

  Modernizacja komputerów ODRA, wzrost mocy obliczeniowych, wdrożenie zaawansowanego systemu operacyjnego GEORGE-3.

  Historia 70 lat COIG

  Biblioteka taśm magnetycznych (podstawowych nośników informacji).

 • 09.1986

  Rozpoczęcie prac związanych z zastosowaniem mikrokomputerów klasy IBM-PC.

  Historia 70 lat COIG

  Jednostka komputera klasy IBM.

 • 1987 – 1990

  Instalacja ICL 2957 (równoczesna praca systemów operacyjnych GEORGE-3 i VME), 08.1990 instalacja ICL 2958. Maszyny o znacznie większej mocy obliczeniowej zastąpiły wysłużone ODRY, pozwalając na bezproblemowe przeniesienie i eksploatację całości wytworzonego wcześniej oprogramowania.

  Zakup pierwszego komputera ICL z serii 3900-ICL39/35.

  Historia 70 lat COIG

  Serii ICL 2966.

Materiały archiwalne z filmu "50 lat COIG"

Historia 70 lat COIG

1991 – 2000Nowa generacja systemów – Relacyjne bazy danych

1990-2000

Zmiany ustrojowe. Nowe systemy informatyczne - SZYK i KSAT.

Przekształcenie COIG w Spółkę Akcyjną.

Początki lat 90-tych przebiegały pod znakiem zmian ustrojowych – rozpadały się struktury centralnego zarządzania w górnictwie, kopalnie uzyskały większą samodzielność, a co się z tym wiązało, artykułowały nowe potrzeby w zakresie IT. Jednocześnie następował burzliwy rozwój technologii informatycznych.
COIG realizował koncepcję dalszego rozwoju scentralizowanych ośrodków obliczeniowych w oparciu o nowe linie maszyn cyfrowych typu „mainframe” serii ICL 3900, których zadaniem miało być zastąpienie maszyn ODRA i ICL2966, przetwarzających dane w systemie operacyjnym GEORGE3. Jednocześnie następował szybki rozwój sieci LAN na kopalniach, a przetwarzanie danych coraz częściej przejmowały lokalne serwery oraz komputery PC.
W 1994 roku przedsiębiorstwo państwowe COIG zostało skomercjalizowane i przekształcone w Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa.
Data ta również ma znaczenie symboliczne, ponieważ w 1994 roku podjęto decyzję o definitywnej rezygnacji z dalszego rozwoju oprogramowania na maszyny typu „mainframe".
W ciągu kilku lat, wykorzystując wiedzę i doświadczenie nabyte przy projektowaniu systemów zarządzania oraz ogromny potencjał ludzki, zbudowano nowoczesny, kompleksowy system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem pod nazwą SZYK, dedykowany dla górnictwa, obejmujący finanse i księgowość, gospodarkę magazynową, środki trwałe, rozliczanie kosztów, kadry i płace, zbyt węgla, analizę procesu produkcyjnego oraz sprawozdawczość państwową i resortową. System był oparty o relacyjną bazę danych INFORMIX oraz język 4 generacji INFORMIX 4GL. Przetwarzanie danych w dużej części zostało przeniesione do lokalnych sieci komputerowych obsługiwanych przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu serwerów z systemem UNIX oraz terminali znakowych.
Stopniowo wycofywano z eksploatacji przestarzałe systemy ODRA i ICL. Ośrodki obliczeniowe w oddziałach COIG weszły w nieuchronną fazę likwidacji, a całość przetwarzania danych górnictwa na szczeblu centralnym przeniesiono do centrali spółki.
W szybkim tempie wdrażano kolejne moduły kompleksów dziedzinowych systemu SZYK w kopalniach i spółkach węglowych, a ostatni egzemplarz ODRY, utrzymywany głównie dla celów dostępu do danych archiwalnych został wyłączony w 2000 roku.
Równocześnie w połowie lat 90-tych COIG podjął pierwszą poważną próbę wyjścia poza tradycyjny rynek usług dla górnictwa i rozpoczął równolegle prace nad systemem dla administracji samorządowej. Wkrótce wprowadzono na rynek system pierwszej generacji Zintegrowanego Systemu dla Administracji Publicznej KSAT, w pełni oparty o technologię firmy ORACLE - relacyjną bazę danych Oracle, język PL SQL oraz ORACLE FORMS & REPORTS, zaprojektowane i wykonane w architekturze klient-serwer.

 • 1991

  Zakup drugiej maszyny z serii 3900 -ICL 39/55 . Rozwój oprogramowania w środowisku mainframe w systemie operacyjnym VME z wykorzystaniem jezyka programowania COBOL.

 • 1994

  Instalacje pierwszych modułów systemu SZYK w środowisku UNIX na Motorola POWERSTACK (MOTOROLA serii 900) w spółkach węglowych. Wstrzymanie prac rozwojowych w środowisku VME.

  Historia 70 lat COIG

  Komputer Motorola PowerStack w podstawowej konfiguracji pracowała na systemie operacyjnym UNIX System 5.

 • 11.04.1994

  Podpisanie aktu notarialnego przekształcenia COIG w jednoosobową spółkę skarbu państwa (1.06.1994 zarejestrowanie aktu w Sądzie Rejonowym w Katowicach).

  Historia 70 lat COIG

  Akt notarialny.

 • 1995 – 1997

  Zbudowano w COIG nowoczesny, kompleksowy system wspomagający zarządzanie SZYK wykorzystujący bazę INFORMIX oraz INFORMIX 4GL, w środowisku UNIX. System szybko zastąpił oprogramowanie tworzone przez poprzednie 20 lat.

  Historia 70 lat COIG

  Prezentacja systemu Szyk na SoftTargach.

 • 1996-2000

  Wdrożono w jednostkach administracji samorządowej oprogramowanie KSAT pierwszej generacji, napisanego w technologii firmy ORACLE.

  Historia 70 lat COIG

  Prezentacja systemu KSAT w prasie ogólnopolskiej.

 • 1997-2011

  Wdrażanie systemów MDOK i KSAT w kolejnych jednostkach administracji publicznej.

  Historia 70 lat COIG

  Wdrożenia 1997-2011

Materiały archiwalne z filmu "50 lat COIG"

Historia 70 lat COIG

2001 – 2010Internetowa rewolucja technologiczna

2000-2010

Lata 2001-2010 to lata głębokich przemian technologicznych w spółce

Silna konkurencja, gwałtownie rosnące wymagania klientów oraz rozwój technologii informatycznych, a w szczególności sieci Internet i narzędzi do budowy aplikacji WEB’owych, spowodowały szereg kluczowych dla przyszłości firmy decyzji o uruchomieniu nowych projektów rozwojowych.

Zbudowano całkowicie nową generację systemu SZYK, znaną pod nazwą SZYK2, w pełni Web’owa w trójwarstwowej architekturze, uzupełniono ofertę COIG o Hurtownie Danych oraz rozwiązania Bussiness Intelligence zintegrowane z SZYK i SZYK2, wprowadzono na rynek wersję KSAT2000i.
Zbudowano w COIG i bardzo szybko doposażono nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych spełniające światowe standardy. Największe spółki wydobywcze w Europie, jakimi były KW S.A. oraz KHW S.A. przeniosły przetwarzanie danych i swoje centralne, korporacyjne bazy danych do bezpiecznego CPD w COIG.
Nieustannie trwała ekspansja oraz umacnianie się COIG w ścisłej czołówce dostawców rozwiązań dla administracji samorządowej.
COIG rozpoczął również dostawy systemów do zarządzania jednostkami służby zdrowia.
Znaczące sukcesy naszych klientów w informatyzacji kolejnych obszarów działalności w partnerstwie z COIG, zostały szybko dostrzeżone przez otoczenie, co znalazło wyraz w przyznaniu Spółce szeregu nagród, w tym tak prestiżowych jak „najciekawsze z najlepszych” Nowego Przemysłu.

 • Lata 2000

  Wdrażanie systemu KSOP w sektorze medycznym – software’owe rozwiązanie dla służby zdrowia które w szczytowym okresie wykorzystywane było do obsługi około 200 poradni i sanatoriów.

  Historia 70 lat COIG

  Mapa wdrożeń KSOP

 • 2003

  Pierwsze wdrożenie Hurtowni danych i systemów Bussines Intelligence zintegrowanych z systemem SZYK w spółkach węglowych.

  Historia 70 lat COIG

  Logo systemu SZYK

  Historia 70 lat COIG

  Komputer IBM RISC System 6000 służący do przetwarzania danych.

 • 2004

  Budowa nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych.

  Historia 70 lat COIG

  Szafy serwerowe IBM w systemie BLADE

  Historia 70 lat COIG

  Szafy serwerowe IBM w systemie BLADE

 • 2004

  Intensywne prace rozwojowe i budowa całkowicie nowch generacji systemów SZYK i KSAT. Powstały systemy SZYK2 oraz KSAT2000.

  WEB’owy system SZYK2, wykonany w trójwarstwowej architekturze, został wdrożony w górnictwie i pozwolił na całkowitą centralizację przetwarzania danych spółek węglowych. Największe spółki węglowe w Europie jakimi są Kompania Węglowa S.A. i Katowicki Holding Węglowy S.A. przeniosły przetwarzanie danych do CPD COIG S.A.

  Historia 70 lat COIG

  SZYK 2

  Historia 70 lat COIG

  KSAT

 • 2006

  Modernizacja i doposażenie Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) COIG.
  W tym roku, jak i kolejnym CPD zostało doposażone w sprzęt IT: serwery, przełączniki światłowodowe klasy Enterprise, macierze dyskowe, aby świadczyć usługi przetwarzania danych dla SZYK2.
  W tym roku, równolegle do przetwarzania danych górnictwa w bazach INFORMIX, rozpoczęto na dużą skalę wdrażanie modułów systemu SZYK2 oraz przetwarzanie danych w centralnych bazach opartych o technologię ORACLE.

  Historia 70 lat COIG

  Szafy serwerowe w systemie BLADE.

  Historia 70 lat COIG

  Serwery IBM.

  Historia 70 lat COIG

  Nowy agregar prądotwórczy.

 • 2008

  Kompleks finansowo-księgowy w modelu outsourcingowym.
  W dniu 31 stycznia 2008r. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości zaprosiło do Warszawy najważniejszych przedstawicieli polskiej gospodarki, polityków oraz osoby mające realny wpływ na kształt polskiej gospodarki. Forum pod hasłem "Zmieniamy Polski Przemysł" odbyło się w salach Hotelu Sheraton. Dla nas najważniejszym wydarzeniem była uroczystość wręczenia wyróżnienia „Najciekawsze z najlepszych”, które to w tym roku otrzymała min. Kompania Węglowa SA za wdrożenie Kompleksu Finansowo-Księgowego w modelu outsourcingowym zrealizowane przez COIG SA. Nasze wdrożenie wg ekspertów z Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcy Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" oraz portalu wnp.pl w pełni zasłużyło na to prestiżowe wyróżnienie.

  Historia 70 lat COIG

  Najciekawsze z najlepszych 2008.

 • 2010

  Najciekawsze z najlepszych. Jak co roku redakcja "Nowego Przemysłu" wybrała "Najciekawsze z najlepszych" projektów informatycznych prowadzonych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce, Katowicki Holding Węglowy S.A, Kompania Węglowa S.A.
  Opracowanie i wdrożenie dla KHW S.A., KW S.A. oraz sieci ich autoryzowanych sprzedawców internetowego systemu informatycznego służącego wspomaganiu obsługi procedur sprzedaży węgla. - Jesteśmy wdzięczni, że został dostrzeżony nasz nowatorski projekt. Połączenie najnowszej informatyki i uważanej za konserwatywną branży węglowej wpłynie na zmianę postrzegania naszych spółek. Polacy zaczną dostrzegać naszą nowoczesność - przekonywał Marek Klusek, wiceprezes zarządu ds. handlowo-rynkowych Katowickiego Holdingu Węglowego.
  Fotorelacja

  Historia 70 lat COIG

  Najciekawsze z najlepszych 2010.

Historia 70 lat COIG

2011 – 2020COIG współcześnie

2010-2020

COIG współcześnie

W roku 2010 rozpoczął się proces prywatyzacji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A, zakończony w roku 2012. Spółka po sześćdziesięciu dwóch latach działania najpierw jako przedsiębiorstwo państwowe, a od roku 1994 jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa weszła w skład Grupy Kapitałowej WASKO. Będąc nadal najważniejszym partnerem i usługodawcą w zakresie informatycznych systemów zarządzania dla spółek węglowych, rozpoczęła dynamicznie rozszerzać swoje usługi w sektorze jednostek samorządowych, uczelni, jednostek medycznych, rozwijając i wdrażając własne systemy pn. KSAT i KSOP oraz systemy obiegu dokumentów MDOK i INTRADOK.
W 2014 roku Spółka zmieniła nazwę z „Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A.” na „COIG S.A.”. Sukcesy na rynkach innych aniżeli sektor górnictwa węglowego, przyczyniły się do wzrostu przychodów i znaczącej zmiany w ich strukturze. W roku 2017 nabywając 100% udziałów w spółce Logic Synergy z siedzibą w Krakowie, poszerzyła ofertę Grupy Kapitałowej o informatyczne systemy billingowe oraz rozwiązania wspomagające zarządzanie dedykowane dla spółek wodociągowych – system e-Media, jednocześnie zwiększając liczbę usługobiorców o ponad sto przedsiębiorstw. W kolejnych latach rozpoczęto prace rozwojowe w zakresie budowy trzeciej generacji systemów SZYK i KSAT oraz inwestycje w pozyskanie nowych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, analizy danych, przemysłu 4.0 oraz świadczenia usług w modelu SaaS.

  PRZEMYSŁ LATA 2011-2020

 • W latach 2015-2020 górnictwo węglowe przechodziło głęboki proces restrukturyzacji. W 2015 roku szereg kopalń stało się częścią Spółki Restrukturyzacji Kopalń (KWK Brzeszcze, Centrum, Makoszowy) oraz do Węglokoks Kraj (KWK Bobrek i Piekary). W 2016 KWK Brzeszcze stało się częścią Tauron Wydobycie, natomiast od maja 2016 wszystkie kopalnie Kompanii Węglowej weszły w skład spółki PGG. W 2017 PGG przejęło dodatkowo wszystkie kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Oprócz tego, w latach 2015 – 2020 dokonano szeregu przesunięć zorganizowanych części kopalń do SRK S.A. celem likwidacji. Ze względu na krótki czas realizacji oraz dużą skalę poszczególnych zmian organizacyjnych, wymagały one nadzwyczajnych działań w obszarze migracji i wdrożeń systemów informatycznych, celem zachowania ciągłości działania kopalń i spółek węglowych we wszystkich obszarach biznesowych. Zrealizowano szereg krytycznych projektów informatycznych, które zakończyły się sukcesem tylko poprzez zaangażowanie szerokiej grupy doświadczonych ekspertów COIG oraz pełnej mobilizacji potencjału firmy. Istotny był fakt, że wszystkie podmioty uczestniczące w procesie przekształceń wykorzystywały standard SZYK2, a migrowane bazy danych były przetwarzane w CPD COIG.

  Historia 70 lat COIG

  Data center

 • COIG obsługuje wszystkie spółki wydobywcze sektora węgla kamiennego w Polsce: Polska Grupa Górnicza S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Obsługa Klienta SP. z o.o, Węglokoks Kraj SP. z o.o, Bogdanka S.A.

  Historia 70 lat COIG

  Spółki wydobywcze sektora węgla kamiennego.

 • 2014 – 2016

  Nowa generacja systemów sprzedaży węgla. Nowy Portal Autoryzowanego Sprzedawcy.
  W latach 2014-2016 wdrożono w górnictwie nową generację dedykowanego Kompleksu Sprzedaży, na który składają się zintegrowane ze sobą moduły systemu SZYK2 , m.in. Marketing, Obsługa Klienta, Ekspedycja Kolejowa, Sprzedaż Drobnicowa, Obsługa Przewoźnika, Kontrola Jakości, Rozliczenie Sprzedaży.
  Kompleksowe rozwiązanie automatyzuje obsługę wszystkich procesów związanych ze sprzedażą węgla w kopalniach i spółkach węglowych.
  Dla sieci autoryzowanych sprzedawców węgla udostępniono całkowicie nowy Portal Autoryzowanych Sprzedawców, ściśle zintegrowany z Kompleksem Sprzedaży w spółkach węglowych.

 • 2015

  Nowy kompleks Kadrowo-Płacowy – KZP2. W PGG, w rezultacie trwających kilku lat prac projektowych i rozwojowych, wdrożono dedykowany dla spółki węglowej, centralny system Kadrowo-Płacowy, który zastąpił różnorodne i przestarzałe rozwiązania eksploatowane w kopalniach i zakładach grupy.
  Jednolity i zestandaryzowany system, zbudowany przy współpracy z PGG, zautomatyzował i usprawnił procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zatrudniającej powyżej 40 000 osób.
  W kolejnych latach system KZP2 został udostępniony innym spółkom węglowym oraz dostosowany i wdrożony w szeregu przedsiębiorstw innych branż.
  Dodatkowo wdrożono dla Klientów systemu SZYK2 Elektroniczny Portal Pracownika zapewniający indywidualny i interaktywny dostęp on-line do własnych danych.

 • 2018

  Uruchomienie Platformy EFO. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych związanej z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, COIG opracował wspólną dla wszystkich Klientów elektroniczną platformę, pozwalającą na gromadzenie ofert od dostawców.
  Wspólna platforma pozwoliła na skonsolidowanie szerszej grupy wykonawców w jednym miejscu, co wpłynęło na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert przynosząc korzyści finansowe dla zamawiających.
  Włączenie nowej platformy do całego procesu zakupowego, obsługiwanego przy użyciu systemu SZYK2 pozwoliło w pełni zautomatyzować działania służb logistycznych.

  Historia 70 lat COIG

  Platforma EFO

 • 2019

  Atomizacja – podsystem SZYK2, gwarantujący ścisłą kontrolę zgodności z planem przedsiębiorstwa wydatków na zakupy materiałów i usług oraz pełną automatyzację procesów planowania, zawierania umów i zakupów.

  Historia 70 lat COIG

  SZYK 2

 • 2019

  Techniczna Hurtownia Danych – system analizy danych z automatyki przemysłowej powiązanych z danymi obszaru Kompleksu Produkcyjno-Technicznego systemu SZYK2.
  Hurtownia umożliwia zastosowanie zaawansowanych narzędzi analityczno-informatycznych dla celów optymalizowania procesów zarządzania oraz lepszego wykorzystania środków produkcji.

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA LATA 2011-2020:

  W latach 2012 – 2020 Spółka konsekwentnie budowała swoją wysoką pozycję na rynku administracji publicznej, pozyskując ponad 350 kolejnych klientów.
  W tym okresie wdrożono między innymi system KSAT2000i oraz MDOK w 158 jednostkach oświatowych Gminy Lublin i 160 jednostkach samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza.
  W zakresie rozwoju produktów Spółka stworzyła nowatorskie rozwiązanie PLIP (Internetowa Platforma Informacyjno-Płatnicza), SGN (System Gospodarki Nieruchomościami).
  Pod koniec dekady Spółka rozpoczęła prace nad rozwiązaniem KSAT3 w nowej technologii dającej nowe możliwości tworzenia rozwiązań dla administracji.

 • Spółka obsługuje ponad 500 jednostek samorządowych. Jako jedna z pierwszych w Polsce opracowała i wdraża systemy informatyczne dla Centrów Usług Wspólnych administracji samorządowej.

  Historia 70 lat COIG

  Wdrażanie systemów KSAT, MDOK w kolejnych jednostkach administracji publicznej.

  Historia 70 lat COIG

  Wdrażanie systemów INTRADOK, KSAT i MDOK w kolejnych jednostkach administracji publicznej.

 • 2012

  Od roku 2012 COIG rozpoczął świadczenie usług modelu SaaS poza tradycyjnym rynkiem górnictwa. Wśród klientów korzystających z tej usługi są przedsiębiorstwa wodociągowe, administracja samorządowa oraz przedsiębiorstwa prywatne reprezentujące różne branże.

 • 2012

  Od 1994 roku Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa działał jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa. W 2012 roku 85% akcji COIG S.A. nabyła od Skarbu Państwa spółka WASKO S.A. z Gliwic, jedna z czołowych polskich firm z branży teleinformatycznej, tworzącą Grupę Kapitałową. W której skład wchodzą:

  Historia 70 lat COIG

  Grupa Kapitałowa.

  Akcjonariat COIG stanowią obecnie WASKO S.A. oraz ok 300 byłych i obecnych pracowników COIG S.A.

 • 2017

  COIG zakupił 100 procent udziałów w firmie Logic Synergy sp. z o.o. w Krakowie.

  Firma LogicSynergy Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku informatycznym od 1986 roku. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne do kompleksowego zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwami użyteczności publicznej: wodno-kanalizacyjnych, komunalnych, ciepłowniczych. Firma posiada również w swojej ofercie specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi dla administracji publicznej oraz realizuje indywidualne zlecenia dla różnych branż przemysłowych.

 • COIG wykorzystuje swoje bogate doświadczenie do budowy nowych, wykorzystujących najnowsze technologie, kompetencji w obszarze teleinformatyki.

  W roku 2019 przystąpiła do klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W ramach klastra COIG działa w grupie dostawców technologii i bierze udział w promowaniu modeli wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa oraz usług w chmurze obliczeniowej.


Coig

Zarządzający COIG na przestrzeni 70 lat

 • 1950-1953

  Aleksander Małota Dyrektor Centralnego Biura Rozliczeń

 • 1953-1974

  Aleksander Golinowski Naczelny Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa

 • 1974-1981

  Józef Bendkowski Naczelny Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa

 • 1981-1991

  Marian Wcisło Naczelny Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa

 • 1991-1992

  Marek Ujejski Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa

 • 1992-2014

  Zbigniew Koszowski 1992 - 1994 Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa
  1994 – 2014 Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A.

 • 2014-

  Paweł Kuch Prezes Zarządu COIG S.A. od kwietnia 2014 roku

Logo 70 lat COIG