POEE

Platfroma OEE

Narzędzie do wsparcia zarządzania maszynami i urządzeniami górniczymi w procesie eksploatacji węgla kamiennego przy wykorzystaniu metody efektywności całkowitej (OEE).

POEE

Technologie systemu

Platforma obejmuje dwie klasy niezależnie działających rozwiązań, powiązanych jedynie strumieniami danych.


System Big Data

Pierwsze z rozwiązań to system, wykorzystujący techniki Big Data, oparty o wielowarstwową hurtownię danych, gdzie poszczególne warstwy kojarzone są z etapami przetwarzań z udziałem kolejnych klas algorytmów (od standaryzacji i selekcji elementarnych danych automatyki przemysłowej, aż po generowanie i kwalifikowanie argumentów do wyznaczenia wskaźników drzewa OEE dla całego ciągu technologicznego i jego składowych – poszczególnych maszyn).

Aplikacja

Drugie z rozwiązań to aplikacja która została wkomponowana w Kompleks Produkcyjno-Techniczny systemu SZYK2. Ta część rozwiązania przejmuje do relacyjnej bazy systemu SZYK2 jedynie dane z najwyższej warstwy hurtowni i koncentruje się na przetwarzaniu i prezentacji rezultatów właściwych dla metody efektywności całkowitej OEE, tzn. przeliczeń i analiz drzewa wskaźników OEE dla maszyn i kompleksów maszynowych wg żądanych parametrów czasu. Interakcja z użytkownikiem końcowym odbywa się tylko poprzez to rozwiązanie.

POEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness)

W rozwiązaniu zaadaptowano, dla warunków górnictwa węgla kamiennego, wykorzystywany w TPM, wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. Wskaźnik jest wypadkową trzech innych podrzędnych wskaźników rozpatrywanych w kategoriach dostępności, wykorzystania i jakości. Zależnie od potrzeb drzewo wskaźników może być przeliczane dla danej ściany w zakresie kompleksu ścianowego, całego ciągu technologicznego, jak i pojedynczych maszyn, w żądanym horyzoncie czasowym. Zaimplementowane narzędzia analityczne, w tym analizy porównawcze, umożliwiają uzyskanie nowych jakości w zarządzaniu parkiem maszynowym w procesie eksploatacji, na zasadach zgodnych z metodyką OEE. Środkiem do osiągnięcia tego efektu jest odpowiednie przetworzenie danych pomiarowych automatyki przemysłowej maszyn i urządzeń górniczych.

POEE

Wsparcie zarządzania

Platforma OEE stanowi środek aktywnego wykorzystania danych automatyki przemysłowej dla uzyskania nowej klasy narzędzi dla wsparcia zarządzania parkami maszynowymi, przy operowaniu kategoriami efektywnościowymi, dotyczącymi bezpośrednio procesu produkcyjnego, w obszarach dostępności i wykorzystania maszyn i ich kompleksów oraz jakości ich wytworów.

Współpraca

O projekcie

Rozwiązanie Platforma OEE powstało w wyniku realizacji projektu „Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego”, prowadzonego wspólnie przez Politechnikę Śląską, PGG S.A. i COIG S.A., w ramach Programu Badań Stosowanych (Numer umowy: PBS3/B6/25/2015).


Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 39