POLITYKA PRYWATNOŚCI

COIG S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Katowicach, pod numerem KRS 92497, posługująca się numerami NIP 6340134205 i REGON 272171512 (dalej „COIG” lub „Administrator”), jako administrator wszystkich witryn internetowych COIG w domenie coig.pl, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze witryny, wdraża niniejszą Politykę Prywatności (dalej „Polityka”).

 1. Cel Polityki
  Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych COIG w domenie coig.pl (dalej „witryny COIG”). COIG deklaruje funkcjonowanie witryn COIG zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność użytkowników witryn internetowych, tj.:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119/1);
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Gromadzenie danych
  Mając na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających witryny COIG informujemy, że gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania witrynami COIG.
  Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników witryn COIG, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów.
  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów;
  2. czas nadejścia zapytania;
  3. czas wysłania odpowiedzi;
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do stron COIG SA nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce użytkownika;
  7. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.
 3. Wykorzystywanie danych
  Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witryny COIG. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura witryn COIG nie zawiera błędów.
  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania witrynami COIG. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania witrynami COIG.
  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny COIG.
 4. Uprawnienia użytkownika
  Niezależnie od sposobu wykorzystania danych, o którym mowa w pkt 3 Polityki, mogą zaistnieć okoliczności, w których to inne, niż określone w pkt 2 Polityki, informacje dotyczące użytkownika witryn COIG, w tym dane osobowe, będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu.
  W takich przypadkach użytkownik witryn COIG zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania.
  Użytkownik witryn COIG ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryn COIG (np. otrzymanie informacji na temat oferowanego produktu, oferty, uruchomienia programu stażowego, procesu rekrutacji, itp.).
  Tym samym użytkownik witryn COIG może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.
  Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostepnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W sytuacji, w której użytkownik witryn COIG ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, przyjmuje się, że użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.
  Użytkownikowi witryn COIG przysługuje prawo:
  1. do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
  2. dostępu do danych – użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
  3. do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  5. do przenoszenia danych – użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
  6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
  7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
 5. Pliki cookie w witrynach COIG
  Witryny COIG korzystają z tzw. cookie („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookie, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkowników odwiedzających witryny COIG. Cookie są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez witryny COIG, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego użytkownika witryn COIG.
  Pliki cookie nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach witryn COIG ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie stosowane w witrynach COIG nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników witryn COIG.
  Witryny COIG wykorzystują:
  1. sesyjne pliki cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów witryn COIG;
  2. trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika witryn COIG przez czas określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
  Witryny COIG stosują cookie, w celu:
  1. świadczenia usług;
  2. dostosowania zawartości witryn COIG do urządzenia końcowego użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika i optymalizacji korzystania z witryn COIG;
  3. poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z witryn COIG;
  4. uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność witryn COIG;
  5. utrzymania sesji użytkownika (dotyczy witryn COIG z opcją logowania się użytkowników), aby użytkownik nie musiał, na każdej stronie witryny COIG ponownie wpisywać loginu i hasła;
  6. umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności witryn COIG (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika).

  Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika witryn COIG, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
  Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie.
  Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę korzystania z witryn COIG, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.
  Brak zmiany ustawień domyślnych w zakresie plików cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym COIG będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
 6. Odnośniki do innych stron
  Witryny COIG zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko witryn COIG.
 7. Rekrutacja
  Poprzez witryny COIG może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów dla COIG. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, użytkownik wyraża zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez COIG. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.
 8. Wykorzystanie Google Analytics
  Informujemy, że dodatkowo witryny w domenie coig.pl wykorzystują usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google Inc., szczegółowo opisaną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/analytics.
 9. Dane kontaktowe
  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych należy kierować:
  1. mailowo na adres: coig@coig.pl
  2. telefonicznie pod numer: 32 757 33 50
  3. pisemnie na adres: COIG S. A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).
 10. Zmiana Polityki
  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.