Akcjonariat

Sprawdź aktualne dane
finansowe

Skroluj niżej

Statut COIG

Statut COIG S. A. obowiązujący od dnia 21 kwietnia 2022 r.


Krajowy Rejestr Sądowy

2022 05 02 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana statutu


2022 03 10 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana statutu, zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej


2021 03 15 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana w Radzie Nadzorczej


2021 09 03 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana w Zarządzie


2021 10 13 Ogłoszenie o wpisie do KRS – utworzenie oddziału.


2020 01 27 Ogłoszenie o wpisie do KRS – uzupełnienie adresu www i poczty elektronicznej


2020 09 07 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana statutu


2020 10 02 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana w Zarządzie.


2020 11 12 Ogłoszenie o wpisie do KRS – zmiana w Zarządzie


Repozytorium Dokumentów Finansowych

2021 07 06 Ogłoszenie o wpisie do KRS – wzmianka o złożonych dokumentach za rok 2020


2021 04 14 sprawozdanie finansowe za rok 2020


2021 04 15 sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020


2021 06 21 uchwała o podziale zysku za rok 2020


2021 06 21 uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020


2021 04 14 sprawozdanie z działalności za rok 2020


2021 04 29 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020


2021 04 29 sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

2021 04 29 sprawozdanie z działalności jednostki dominującej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2020


2020 07 02 Ogłoszenie o wpisie do KRS – wzmianka o złożonych dokumentach za rok 2019


2020 06 22 Ogłoszenie o wpisie do KRS – wzmianka o złożonych dokumentach za rok 2019


2020 04 23 sprawozdanie finansowe za rok 2019


2020 04 23 sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019


2020 06 18 uchwała o podziale zysku za rok 2019


2020 06 18 uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019


2020 04 23 sprawozdanie z działalności za rok 2019


2020 04 29 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019


Wezwania do złożenia dokumentów akcji COIG S.A.

publikacja wezwania nr 5 do złożenia akcji, z dnia 24 listopada 2020 r.


publikacja wezwania nr 4 do złożenia akcji, z dnia 4 listopada 2020 r.


publikacja wezwania nr 3 do złożenia akcji, z dnia 16 października 2020 r.


publikacja wezwania nr 2 do złożenia akcji, z dnia 29 września 2020 r.


publikacja wezwania nr 1 do złożenia akcji, z dnia 10 września 2020 r.

Centralny Rejestr  Beneficjentów Rzeczywistych

2020 06 23 Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych


2020 06 23 Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych


2022 02 02 Wypis z Centralnego Rejestru Beneficjentach Rzeczywistych


Rejestr Akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., z dniem 1 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych nie będących spółkami publicznymi. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez uprawniony zewnętrzny podmiot, np. dom maklerski. W rejestrze akcjonariuszy będą gromadzone dane dotyczące spółki, akcji oraz akcjonariuszy.

Powyższe oznacza, że z dniem 1 marca 2021 r.:

  • 1. COIG S.A. zaprzestanie prowadzenia księgi akcyjnej,
  • 2. dokumenty akcji wydane przez COIG S.A. poddane zostaną obowiązkowej dematerializacji i nie będą już posiadać formy fizycznego dokumentu,
  • 3. dokumenty akcji zostaną zarejestrowane, w postaci elektronicznej, w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej,
  • 4. Dom Maklerski BDM S.A. świadczyć będzie na rzecz COIG S.A. i akcjonariuszy usługi obejmujące utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym udostępniamy poniżej:

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.


Tabelę Opłat – jakie pobierane będą od akcjonariuszy

za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A., związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy COIG S.A.


Formularz Oświadczenia Akcjonariusza

które to oświadczenie powinno zostać podpisane i odesłane przez każdego akcjonariusza COIG S.A. na adres Domu Maklerskiego BDM S.A.